Monday, February 28, 2011

Ranbir gi marol thoktraba thamoi amadi eigi wakhal

"Marol Thoktraba Thamoi
Nahak Yaodraba Punsi
Mathannata Kapchakhini
Mathannata Nokchakhini.......".


Marol thoktraba thamoi oirubana eigi thamoisu nangbu nungsi haina fongdokpada awaba oikhibani. Adubu ekaiba faohalliba eigi wakhal bu tungoinana thamlaga nafam da nungsi fongdokkhibani. Amaromda eigi punsidi nahak yaodana hinglakpani,yaodana adumak hinglabasu awaba amatta leiramdabasu yabani. Adubu nanga thengnarurabadagi meichak kaya ama happe,ithanta leibasu ngamdre. Eisu ranbir gumna mathannata kaple.

Ranbir di amuk hanna nungsi hairaroi haina khankhre,eidi haikhini,leppa leitana. Eibu nungsibra hainasu leptana hangkhigani,nangbu nungsidaba ngamdrabani eise. Adumakpu eigi laibak faba amana mit na uba ngamdaba wanglaba pal kaya leirabasu eidi thugaiba ngamgani. Eisu magumna meichak se ethanta khaangjabani,kana khang handana.

Magi pirangtana chot hallaba hakchanggum eigi hakchak su ningamdabagi pirangtana chot hallare. Magi wakatfam leitre hairabasu eigidi wakatfam di leiri. Wakat to tabigadaba mee na tabidaba khakki wani. Meichak se cheina ni khandabadi eidi ngamloi,thamoi meichak se puba ngamdaba akanba cheina ni. Khetnariba haibabu magi cheina na kaina cheitheng ni,eigina eigi thamoi bu khangbidabagi cheina ni. Chummi,eina panglubani,kaplasanu,khanglasanu cheina simadi ethannata,magumna. Eigi nungsibadi mathannata mangkhibadi nairaroi,Ranbir gi mangkhrabasu.

*Ranbir gi "thawai" album da yaoba "marol thoktraba thamoi" haiba esei du taraga ebani.
*Karemnaba natte,magun chenba esei ni.
*Eigi thamoi ga changdamnaba khakni.

No comments:

Post a Comment